§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED
§ 1.1 Foreningens navn er TripleNorth, og foreningens hjemsted er Lyngby, Lyngby-Taarbæk kommune.
§ 2 KLUBBENS FORMÅL
§ 2.1 Foreningens formål er at dyrke triatlon-sporten og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere for-eningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen samt skabe passende rammer for udøvelse af sporten på moti-ons/konkurrenceplan.
§ 2.2 Klubben ønsker at fremme alle former for fællesskab på trods af sportsligt niveau samt alder.
§ 3 MEDLEMSKAB
§ 3.1 Medlemskab kan erhverves af den eksisterende bestyrelse. Medlemmer tilslutter sig foreningens formål.
§ 3.2 Optagelse af medlemmer kan ske uanset alder, alt træning foregår på eget ansvar. Med-lemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Medlemmer under 15 år forventes at få følgeskab af en voksen i forbindelse med træ-ning arrangeret af klubben.
§ 3.3 Medlemskab af foreningen kan tegnes for et årligt kontingent. Kontingentet består af et klubkontingent, som vedtages på generalforsamlingen.
§ 3.4 Kommunikation, nyhedsbreve, indkaldelser osv. med TripleNorth foregår via email, hvorfor dette kræves.
§ 4 MEDLEMMER
§ 4.1 Aktive medlemmer: Herved forstås personer, der deltager i træning og betaler kontin-gent.
§ 4.2 Passive medlemmer: Herved forstås personer, der ønsker at støtte klubben på en eller anden måde.
§ 4.3 Medlemsskab aktiveres når kontingent er betalt og registreret i klubbens kartotek.
§ 4.4 Samarbejdspartnere til TripleNorth kan opnå nedsat kontingent
§ 5 UDMELDELSE
§ 5.1 I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværen-der med foreningen afvikles.
§ 5.2 Ved udmeldelse refunderes overskydende medlemskab ikke.
§ 6 KONTINGENT
§ 6.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævnings-form fastsættes af bestyrelsen.
§ 6.2 Den siddende bestyrelse + evt. suppleanter fritages for kontingent i valgt periode
§ 6.3 Aktuelt kontingent kan til enhver tid findes på TripleNorth.dk
§ 7 RESTANCE
§ 7.1 Da kontingent er forudbetalt er det ikke muligt at opnå restance.
§ 8 TILKNYTNING
§ 8.1 Klubben skal være tilsluttet Dansk Triathlon Forbund og DGI.
§ 8.2 Bestyrelsen kan på foreningens vegne søge optagelse i diverse forbund, i fald det fremmer foreningens formål.
§ 9 KLUBTØJ
§ 9.1 I konkurrencer under Dansk Triathlon Forbund har alle medlemmer pligt til at deltage i det til enhver tid gældende klubtøj.
§ 9.2 I triatlon-konkurrencer på dansk grund har alle medlemmer pligt til at deltage i det til enhver tid gældende klubtøj. Dette gælder såfremt man er tilmeldt konkurrencen som TripleNorth medlem.
§ 9.3 Elitemedlemmer kan dog fritages, dog forpligtes de til at bære TripleNorth -logo på overdelen. Elite medlem defineres som et medlem der kan dokumentere at egne spon-sorforpligtelser ikke kan opfyldes dersom det gældende klubtøj benyttes i tilmeldte konkurrencer.
§ 9.4 Klubben skal til hver en tid godkende egne sponsere på tøjet.
§ 9.5 Alle medlemmer forpligter sig til at købe 1 sæt klubtøj (2delt eller heldragt) og vil blive faktureret i Q1 hvert år, af den til enhver tid gældende samarbejdspartner. Denne udgift vil maksimalt udgøre 1000 kr. pr. år!
§ 9.6 Bestyrelsen kan i Q4 vælge at dispensere fra kravet om køb af nyt klubtøj det efterføl-gende år, såfremt, der ikke er sket ændringer i forhold til klubbens sponsorer
§ 10 REGLEMENT
§ 10.1 Der henvises til Dansk Triathlon Forbunds love.
§ 11 HJELM
§ 11.1 Hjelm påbydes under cykel-fællestræning.
§ 12 UDELUKKELSE OG EKSKLUSION
§ 12.1 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
§ 12.2 I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
§ 12.3 I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
§ 12.4 En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.
§ 12.5 Ved eksklusion refunderes overskydende medlemskab ikke
§ 13 BESTYRELSEN
§ 13.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
§ 13.2 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstå-ende opgaver.
§ 13.3 Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for to år på den ordinære generalforsamling.
§ 13.4 Bestyrelsen består af én formand, én næstformand, én kasserer, to menige medlemmer, samt evt. én bestyrelsessuppleant, som ikke har stemmeret ved bestyrelsesmøder.
§ 13.5 Formanden, ét bestyrelsesmedlem, samt evt. bestyrelsessuppleant på valg i lige år. Næstformanden, kasseren og det andet bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
§ 13.6 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 15.3.
§ 13.7 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
§ 13.8 Bestyrelsesmøder skal indvarsles pr. e-mail mindst 14 dage forud.
§ 13.9 Valgene afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstem-ningen ske skriftligt.
§ 14 REGNSKAB OG REVISION
§ 14.1 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningens kasserer fører regnskab, der fremlægges på generalforsamlingen. Foreningens regnskab revideres af den på ge-neralforsamlingen valgte kasserer.
§ 14.2 Regnskabet følger kalenderåret.
§ 14.3 Kontrol og afstemning af foreningens bankkonti foretages af den på generalforsamlin-gen valgte revisorer.
§ 15 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 15.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsam-ling skal holdes senest 1. april og skal indvarsles pr. e-mail mindst en måned forud.
§ 15.2 Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandskabets beretning om det forløbne år.
3. Kassererens beretning (herunder gennemgang og godkendelse af regnskab og budget).
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (i lige år)
7. Valg af næstformand (i ulige år)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ét medlem er på valg hvert år)
9. Valg af kasser (i ulige år)
10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (i lige år)
11. Valg af revisor (hvert år)
12. Eventuelt.
§ 15.3 På generalforsamlingen har alle medlemmer møde- tale- og stemmeret. En person kan højst afgive én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dog har med-lemmerne ikke stemmeret såfremt, de er i restance til klubben.
§ 15.4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.
§ 15.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog kan på begæring af et stemmeberettiget medlem kræves, at afstemningen forgård skrift-ligt.
§ 15.6 Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen via e-mail. Forslag herunder vedtægtsændringer afgøres ved stemmeflertal.
§ 15.7 Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer; de er kontingentfri.
§ 16 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 16.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten efter bestyrelsens beslutning eller når mindst en tiendedel af foreningens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrel-sen med formuleret forslag til dagsorden. Indvarslingen skal ske skriftligt mindst 14 da-ge forud.
§ 17 FORRETNINGSORDEN OG TEGNINGSRET
§ 17.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 50 % af bestyrelsen er til stede, dog skal formand eller næstformand være til stede.
§ 17.2 Klubben tegnes ved underskrift af formand eller næstformand.
§ 17.3 Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klub-ben indgåede forpligtigelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive for-mue.
§ 18 VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 18.1 Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, Når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 18.2 Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel, indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
§ 19 OPLØSNING AF FORENINGEN
§ 19.1 Foreningen kan kun opløses såfremt en enstemmig ekstraordinær generalforsamling beslutter dette. Opløsning af TripleNorth skal være eneste punkt på denne generalfor-samling dagsorden.
§ 19.2 Et evt. overskud på opløsningstidspunktet vil tilgå Kræftens bekæmpelse.